Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


23.08.2007

Постанова № 575 - КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 575 - КУ

м.Київ

2007-08-23

Я, заступник начальника відділу Міщенко Олена Іванівна, уповноважена особа Комісії, на підставі доручення від 09 січня 2007р. №1-КУ, розглянувши у присутності провідного спеціаліста Анісімової Олени Валентинівни матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ “Агробудтехцентр” (місцезнаходження: вул. Вокзальна, 1, м. Київ, тел287-67-07, код ЄДРПОУ 01350558, р/р 26004303151401 в АКБ “ТАС-Комерцбанк” м. Києва, МФО 300164), (керівник та/або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з`явився)

ВСТАНОВИВ:

на підставі Акта про правопорушення на ринку цінних паперів від 14 серпня 2007 року №585-КУ порушення вимог чинного законодавства на ринку цінних паперів, а саме: Ст.37 Закону України „Про господарські товариства” - Статут ВАТ “Агробудтехцентр”, затверджений начальником регіонального відділення ФДМУ по м. Києві 29.11.1996 року з доповненням не містить інформацію щодо наслідків невиконання зобов’язань по викупу акцій, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) один раз на рік за підсумками календарного року. Ст.45 Закону України „Про господарські товариства” - Пунктом 9.2.5 Статуту ВАТ “Агробудтехцентр” (з доповненнями) передбачено, що „позачергові збори скликаються ... на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як на 20% голосів”. Ст.43 Закону України „Про господарські товариства” - Загальне повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ “Агробудтехцентр” в місцевій пресі не робилось. Персональні повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів надсилались лише 54 акціонерам простими листами, решта акціонерам (81 чол.) персональні повідомлення не направлялись. Ст.41 Закону України „Про господарські товариства” - На порядок денний загальних зборів акціонерів ВАТ “Агробудтехцентр” (у 2005-2007 роках) виносилось питання „Різне”, чим були порушені права акціонерів на попереднє ознайомлення з порядком денним загальних зборів акціонерів ВАТ “Агробудтехцентр”. п.10 глави 2 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затверджених рішенням Комісії від 26.05.2006 року, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 11.08.266 року за №973/12847 (надалі - Ліцензійні умови) - Реєстратор для забезпечення провадження професійної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів розташовується в одній кімнаті (приблизно 10 метрів квадратних). В цій кімнаті знаходиться: операційний зал; приміщення, у якому провадиться робота реєстратора зі своїми клієнтами; архів. Дане приміщення не обладнано охоронною та протипожежною сигналізацією. п.13 глави 2 Ліцензійних умов - Ліцензіат не розробив внутрішній порядок ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів. п.14 глави 2 Ліцензійних умов - Ліцензіат не розробив та не затвердив Регламент здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів. п.20 глави 2 Ліцензійних умов - Ліцензіат не розробив та не затвердив правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програму його здійснення. п.21 глави 2 Ліцензійних умов - Ліцензіат не призначив працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу. п.8 розділ ІІІ „Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів”, затверджений рішенням Комісії від 17.10.2006 року №1000, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 року за №49/13316 (надалі – Положення №1000) - Журнал обліку записів у реєстрі не містить дату виконання операції. п.9 розділ ІІІ Положення №1000 - Журнал обліку вхідної кореспонденції не містить : дату отримання запиту; вид запиту (отримання виписки з реєстру, запит емітента на складання реєстру тощо); дату виконання або відмови від виконання; у разі відмови - причину відмови від виконання; вид та реєстраційні номери вихідних документів; дані особи (осіб), якій (яким) була направлена відповідь на запит (найменування або прізвище, ім`я, по батькові, для нерезидентів - за наявності та для зареєстрованих осіб - номери особових рахунків). п.9 розділ ІІІ Положення №1000 - Журнал обліку вихідної кореспонденції не містить: дату виконання або відмови від виконання; у разі відмови - причину відмови від виконання; вид та реєстраційні номери вихідних документів. п.11 розділ ІІІ Положення №1000 - В Журналі адміністративних операцій відсутня інформація щодо: зміни реквізитів зареєстрованих осіб; призначення або відкликання уповноважених осіб; дата виконання операції; реквізити документів, що є підставою для внесення змін до особового рахунку (вид документа, реєстраційний номер, дата отримання). п.10 розділ ІІІ Положення №1000 - Журнал виданих, погашених та втрачених сертифікатів іменних цінних паперів не містить: Інформацію про емітента; Інформацію про випуск іменних цінних паперів; Інформація про видачу сертифіката; Інформацію про втрату сертифіката його власником; Інформацію про погашення сертифіката. п.7.2 розділ ІІІ Положення №1000 - Реєстроутримувач не забезпечив в жодному із журналів облік усіх отриманих ним документів, що є підставою для внесення змін до системи реєстру, як тих, за якими він виконав зміни, так і тих, у яких він відмовив. п.7.3 розділ ІІІ Положення №1000 - Реєстроутримувач не забезпечив в жодному із журналів контроль за дотриманням установлених цим Положенням строків обробки всіх отриманих ним запитів (щодо змін у системі реєстру та/або щодо надання будь-якої інформації) як тих, де ці дії він виконав, так і тих, у яких він відмовив. п. 1 розділ VII Положення №1000 - Для проведення загальних зборів акціонерів Реєстратором видавався реєстр акціонерів без письмового запиту на складання реєстру акціонерів ВАТ „Агробудтехцентр”. п.5 розділ VII Положення №1000 - Протягом 2007 року було проведено три операції по переходу прав власності на іменні цінні папери ВАТ „Агробудтехцентр” без участі торговця. Після внесення змін в системі реєстру Реєстратор не повідомив Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про здійснення такої операції. п. 24 розділ VII Положення №1000 - Після проведення операцій на особових рахунках акціонерів щодо переходу прав власності на цінні папери Реєстратор не видавав виписки з реєстру про стан особового рахунку учасникам операцій. п. 13 розділ VII Положення №1000 - Реєстратором були внесені зміни до системи реєстру щодо інформації про зареєстрованих осіб, які не стосуються цінних паперів без письмових заяв від імені зареєстрованих осіб, у який повинні бути вказані реквізити та їх зміст, щодо яких уносяться зміни, а також нові значення цих реквізитів. п. 2.3, розділ ІV Положення №1000 - Анкети фізичних осіб (в тому числі Пірського В.А. та Пірської Т.М.) не містять: громадянство; місце народження; інформацію щодо способу отримання виписок з реєстру; інформацію щодо способу перерахування доходів (дивідендів) за цінними паперами; прізвище, ім’я, по батькові та посаду відповідального фахівця реєстратора, який зареєстрував анкету. До розгляду справи ВАТ „Агробудтехцентр” листом від 22.08.07р. за вх №9215/09-20 були надані письмові пояснення, згідно яких: “Відповідно ст. 37 Закону України “Про господарські товариства” – Статут ВАТ „Агробудтехцентр” передбачає зобов’язання по викупу акцій, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) один раз на рік за підсумками календарного року. Стосовно інформації, щодо наслідків невиконання зобов’язань, то вони будуть внесені як зміни до статуту на перших загальних зборах акціонерів. Відповідно ст. 45 Змін до статуту стосовно скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів, також буде внесено до статуту на перших загальних зборах. Відповідно ст. 43 повідомлення про проведення загальних зборіа акціонерів, друкувалось в газеті “Цінні папери України”, при проведені наступних зборів повідомлення буде надруковане в місцевій пресі, з надсиланням запрошень усім без винятку акціонерам. Відповідно ст. 41 питання “Різне” вноситься не буде, а будуть вноситись конкретні питання. Відповідно п. 10 глави 2 Ліцензійних умов приміщення у якому проводиться робота реєстратора, обладнана сигналізацією та цілодобово охороняється засобами фізичної охорони. Відповідно п. 13, 14 глави 2 Ліцензійних умов внутрішній порядок ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів та регламент здійснення діяльності з ведення реєстру згідно Положення №1000, розроблено та буде затверджено. Відповідно п. 20, 21 глави 2 Ліцензійних умов ліцензіатом розроблені та затверджені правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу, та програму його здійснення. Наказ від 29.10.2003 року №30 призначено відповідального за фінансовий моніторинг по ВАТ „Агробудтехцентр” – заступника голови правління – Гаркавенко О.М. Відповідно п. 8,9,10,11, 7.2, 7.3 розділу 3, та п.п. 1,5,24,13 розділу VII зауваження комісії будуть виконані згідно терміну передбаченим введення в дію Положення №1000. Відповідно п. 2.3 розділу IV Положення 1000 буде виконане в процесі підготовки проведення загальних зборів акціонерів.”. Щодо наданих пояснень слід зазначити, що підтверджуючих документів щодо усунення порушення зазначених в Акті про правопорушення на ринку цінних паперів від 14.08.07 №585-КУ до територіального управління Комісії у м. Києві надано не було. Таким чином, ВАТ „Агробудтехцентр” не дотрималось вищезазначених вимог, чим порушило вимоги законодавства про цінні папери. Враховуючи наведене та керуючись п. 5 ст. 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, та п. 8.4, 18.5 “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 № 2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. № 27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за № 243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства про цінні папери, нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку застосувати до ВАТ „Агробудтехцентр” санкцію у вигляді попередження. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.