Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2018
Дата публікації 30.03.2018 18:26:17
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "АГРОБУДТЕХЦЕНТР"
Юридична адреса* 01032 м.Київ, вул.Вокзальна 1
Керівник* Кудінов Денис Євгенович - Голова правління. Тел: 0442874519
E-mail* 01350558@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПАТ "АГРОБУДТЕХЦЕНТР"

Публічне акціонерне товариство "АГРОБУДТЕХЦЕНТР" (надалі – Товариство, код ЄДРЮОФОП 01350558, адреса місцезнаходження 01032, м.Київ, вул. Вокзальна, 1) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 02 травня 2018 року, початок об 11-00 за адресою: 01032, м.Київ, вул. Вокзальна, 1, кімната 43. Реєстрація відбудеться з 10-00 по 10-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 24 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати до складу Лічильної комісії зборів: Голова Лічильної комісії  Кравчук Любов Михайлівна, Члени Лічильної комісії Мокрицький Павло Миколайович, Мазур Марія Василівна.

2.  Про обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою зборів Гаркавенко Олександра Миколайовича, Секретарем зборів Москаленко Свiтлану Миколаївну.

3. Про визначення порядку та способу  бюлетенів для голосування на цих та на всіх наступних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

3.1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих та всіх наступних загальних зборах акціонерів Товариства, якщо інше не буде встановлено законом, або Статутом Товариства: при реєстрації акціонерів (уповноважених представників акціонерів) для участі у загальних зборах, реєстраційна комісія встановлює особу акціонера (представника) та перевіряє повноваження уповноваженого представника акціонера. Після встановлення особи акціонера (представника) і перевірки повноважень уповноваженого представника, такий акціонер (представник) реєструється для участі у загальних зборах. При реєстрації акціонерам (представникам) видаються бюлетені для голосування (у тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) за кожним питанням порядку денного загальних зборів, які засвідчуються в момент їх видачі. Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчується шляхом їх підписання представником реєстраційної комісії при видачі зазначених бюлетенів акціонерам (представникам). Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинні містити надпис "Бюлетень засвідчується. Представник реєстраційної комісії" та місце для зазначення прізвища, ім'я та по-батькові (скорочено) представника реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку якщо бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня.

4. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління).

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2017 році.

4.2. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати.

4.3. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

5.3. Роботу Наглядової ради в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам  діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. Розгляд та затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

7.1. Не здійснювати розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

7.2. Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати.

8. Про затвердження рішення щодо визначення типу акціонерного товариства як приватне, про затвердження нової назви Товариства та про визначення уповноваженого органу (особи) Товариства, якому (якій) надаються повноваження щодо вчинення дій пов’язаних із зміною типу та назви Товариства.

Проект рішення:

8.1. Прийняти та затвердити рішення про визначення типу Товариства як приватне.

8.2. Затвердити нову назву Товариства: повна – Приватне акціонерне товариство "Агробудтехцентр", скорочена – ПрАТ "Агробудтехцентр".

8.3. Визначити Правління Товариства уповноваженим органом для здійснення необхідних організаційних дій пов'язаних зі зміною типу та назви Товариства.

9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Проект рішення:

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: "Про Наглядову раду Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про загальні збори Товариства".

Проект рішення:

10.1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях –  "Про Наглядову раду Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про загальні збори Товариства".

10.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства "Про Наглядову раду Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про загальні збори Товариства".

11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства та виконавчого органу Товариства (Правління).

Проект рішення:

11.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

– Голова Наглядової ради – Москаленко Свiтлана Миколаївна;

– Член Наглядової ради – Подмоков Євген Валентинович;

– Член Наглядової ради – Кархова Вiкторiя Олександрівна.

– Член Наглядової ради – Нагорний Віктор Сергійович;

– Член Наглядової ради – Хохлов Андрій Миколайович;

11.2. Припинити повноваження Голови та членів Правління:

– Голова  Правління  Кудiнов Денис Євгенович;

– Член Правління Гаркавенко Олександр Миколайович;

– Член Правління  Судак Віктор Іванович;

 

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

12.1. Обрати до складу Наглядової ради:

– Москаленко Свiтлана Миколаївна;

– Нагорний Віктор Сергійович;

– Подмоков Євген Валентинович;

 

13. Про обрання Голови та членів Правління Товариства.

Проект рішення:

13.1. Обрати Правління Товариства у складі:

Голова  Правління – Кудiнов Денис Євгенович;

Заступник Голови Правління – Гаркавенко Олександр Миколайович;

 

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатиметься з членами Наглядової ради та Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Наглядової ради та Правління Товариства.

Проект рішення:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатиметься з членами Наглядової ради.  Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства  здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.  Уповноважити Голову правління Кудiнова Дениса Євгеновича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

14.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатиметься з членами Правління Товариства.  Встановити, що члени Правління Товариства отримують щомісячний посадовий оклад в розмірі:

Голова Правління – три мінімальних заробітних плат; Заступник Голови Правління – дві мінімальних заробітних плат.

Встановити що Наглядова рада Товариства, в залежності від результатів діяльності Товариства може встановлювати  виплати премій (разові, щомісячні, щоквартальні або інше) в сумі що не перевищують 20% від розміру посадового окладу за календарний рік.

Уповноважити Москаленко Свiтлану Миколаївну на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ТИС.ГРН.)

Найменування показника 

період 

2017 р. 

2016 р. 

Усього активів

3339

3380

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0

0

Запаси 

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

179

166

Грошові кошти та їх еквіваленти 

142

103

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

( 811 )

( 765 )

Власний капітал 

3254

3300

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

113

113

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

85

80

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

( 40 )

( 1645 )

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

450271

450271

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

( 0,09 )

( 3,65 )

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 01.05.2018 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою 01032, м.Київ, вул. Вокзальна, 1, кімната 38 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Правління Кудiнов Денис Євгенович. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://01350558.smida.gov.ua/. Телефон для довідок (044) 287-42-90, 287-67-07.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 01032, м.Київ, вул. Вокзальна, 1, кімната 38, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.  Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 27.03.2018 р. загальна кількість простих акцій становить 450 271 штук, кількість голосуючих акцій становить 169 868 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кудінов Денис Євгенович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.03.2018
(дата)