Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.02.2014
Дата публікації 28.02.2014 12:08:03
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "АГРОБУДТЕХЦЕНТР"
Юридична адреса* 01032 м.Київ, вул.Вокзальна 1
Керівник* Кудінов Денис Євгенович - Голова правління. Тел: 0442874519
E-mail* kde1221@voliacable.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери ПАТ "АГРОБУДТЕХЦЕНТР"!
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "АГРОБУДТЕХЦЕНТР" (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 01350558, адреса місцезнаходження 01032, м.Київ, вул. Вокзальна, 1) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів які відбудуться 19 березня 2014 року о 11-00 годині за адресою: 01032, м.Київ, вул. Вокзальна, 1, кімната 43. Реєстрація акціонерів і їх представників відбудеться в день та за місцем проведення зборів - з 10-00 до 10-45.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):
1. Про обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії, затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.
2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2013 року та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік.
6. Про відкликання та обрання членів органів управління Товариства (Правління та Наглядової ради Товариства).

Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13.03.2014 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення та за місцем проведення зборів а також в період з 14.02.2014 р. по 18.03.2014 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою 01032, м.Київ, вул. Вокзальна, 1, приміщення 38 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Судак В.І.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Довідки за телефоном тел./факс: (044) 287-42-90, 287-67-07.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний (2013 р.) попередній (2012 р.)
Усього активів 5279,1 5337,2
Основні засоби (залишкова вартість) 3400,9 3482,8
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси --- 0,8
Сумарна дебіторська заборгованість 66,8 21,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 1775,0 1832,4
Нерозподілений прибуток 1193,6 1252,8
Власний капітал 5258,2 5317,4
Статутний капітал 112,6 112,6
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 20,9 19,8
Чистий прибуток (збиток) (56,5) (211,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 450 271 450 271
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 21
Наглядова рада Товариства.

Повідомлення опубліковане у бюлетені "Відомості НКЦПФР" №30 від 13.02.2014 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кудінов Денис Євгенович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2014
(дата)