Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  17.09.2020 15:59:01
Дата здійснення дії: 19.10.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "АГРОБУДТЕХЦЕНТР"
Код за ЄДРПОУ:  01350558
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПрАТ "АГРОБУДТЕХЦЕНТР"

Приватне акціонерне товариство "АГРОБУДТЕХЦЕНТР" (надалі – Товариство, код ЄДРЮОФОП 01350558, адреса місцезнаходження 01032, м.Київ, вул. Вокзальна, 1) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19.10.2020 року, початок об 11-00 за адресою: 01032, м.Київ, вул. Вокзальна, 1, кімната 43. Реєстрація відбудеться з 10-00 по 10-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 12.10.2020 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати до складу Лічильної комісії зборів: Голова Лічильної комісії  Кравчук Любов Михайлівна, Члени Лічильної комісії Хохлов Андрій Миколайович, Мазур Марія Василівна.

1.2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2.  Про обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою зборів Гаркавенко Олександра Миколайовича, Секретарем зборів Москаленко Свiтлану Миколаївну.

3. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління).

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2019 році.

3.2. Роботу Правління Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті  та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.3. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати.

4. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4.2. Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам  діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.3. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

5. Розгляд та затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

6.1. Прибуток, отриманий в 2019 р., направити на погашення збитків минулих періодів.

6.2. Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ТИС.ГРН.)

Найменування показника 

період 

звітний

2019 р.

попередній

2018 р. 

Усього активів

3255,0

3190,3

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2827,5

2921,4

Запаси 

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

265,0

144,7

Грошові кошти та їх еквіваленти 

159,6

66,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

( 835.3 )

( 903,1 )

Власний капітал 

3229,4

3161,6

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

112,6

112,6

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

25,6

28,7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

67,8

( 196,3 )

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

450271

450271

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,15

( 0,44 )

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 18.10.2020 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою 01032, м.Київ, вул. Вокзальна, 1, кімната 38 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Правління Кудiнов Денис Євгенович. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://01350558.smida.gov.ua/. Телефон для довідок (044) 287-42-90, 287-67-07.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 01032, м.Київ, вул. Вокзальна, 1, кімната 38, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

– акціонер повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо);

– представник акціонера – фізичної чи юридичної особи повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах (довіреність); керівник акціонера - юридичної особи додатково надає належним чином завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (виписка з ЄДР, наказ, протокол).

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість простих акцій становить 450 271 штук, кількість голосуючих акцій становить 191 534 штук.